Menu

Ferie w bibliotece Wyróżniony

Zapraszamy dzieci w wieku od 5-10 lat, w drugim tygodniu ferii zimowych, do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 
Regulamin „Ferii zimowych w bibliotece”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Działyńskich 2a.
2. Organizację ferii zimowych określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ich rozpoczęcia i obowiązuje do czasu ich zakończenia.
3. Ferie odbywają się w dniach od 1 do 5 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:00.
4. Regulamin oraz program zajęć dostępne są na stronie internetowej www.bibliotekanml.pl
5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
6. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5 – 10 lat.
CEL ZAJĘĆ
Celem zajęć jest organizacja czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych oraz promocja czytelnictwa i biblioteki.
ZASADY
w zajęciach podczas ferii zimowych w bibliotece jest dostarczenie zgody rodzica/ opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanych zajęciach (załącznik nr 1 – dostępny w bibliotece).
2. Dostarczenie zgody wymienionej w pkt. 1 może nastąpić najpóźniej przed zajęciami w dniu rozpoczynającym ferie zimowe.
3. Podczas zajęć Organizatorzy wymagać będą od dzieci, aby:
a) zachowywały się kulturalnie,
b) opiekowały się i pomagały młodszym,
c) zwracały się do siebie uprzejmie i kulturalnie,
d) szanowały cudze i własne rzeczy,
e) z problemami zwracały się do osoby prowadzącej zajęcia,
f) nie opuszczały terenu zajęć bez zgody osoby prowadzącej zajęcia.
 
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1. Przystępując do udziału w zajęciach każdy rodzic/opiekun prawny dziecka przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wizerunek dziecka może zostać rozpowszechniony przez Organizatora m. in. do celów promocyjnych i marketingowych.
DANE OSOBOWE
1. Udział w zajęciach może się wiązać z podaniem danych stanowiących dane osobowe dziecka oraz rodzica/ opiekuna prawnego.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie zajęć.
2. Przystąpienie do udziału w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Powrót na górę