Menu

"Tysiąc przygód z rodziną" Wyróżniony

Regulamin konkursu fotograficznego „Tysiąc przygód z rodziną”
 
  Postanowienia ogólne
1.      Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Tysiąc przygód z rodziną”.
2.      Konkurs organizowany jest w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
3.      Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej, ul. Działyńskich 2a, Nowe Miasto Lubawskie.
4.      Strona internetowa konkursu: http://www.bibliotekanml.pl/
Warunki uczestnictwa
1.      Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.
2.      Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzonym na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.      Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.      Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto do dnia 31 maja 2016 r. dostarczy fotografie do siedziby organizatora konkursu.
Zasady zgłaszania prac konkursowych
1.      Uczestnik może zgłosić do Konkursu do trzech fotografii, które nawiązują do tematyki Konkursu.
2.      Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii.
3.      Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), będą dyskwalifikowane.
4.      Fotografie do Konkursu muszą być wykonane w formacie 15x21 cm.
5.      Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacji pracy podczas wystawy pokonkursowej.
6.      Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1.      Komisja konkursowa wyłoni laureatów w dniu 2 czerwca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jury wybierze 3 najlepsze zdjęcia (nagrody za I, II, III miejsce oraz do 3 wyróżnienia).
2.      Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. podczas podsumowania Nowomiejskich Dni Rodziny w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, ul. 19 Stycznia 17a, Nowe Miasto Lubawskie.
3.      Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Postanowienia końcowe
1.      Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków Regulaminu.
2.      Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
3.      Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej biblioteki.
4.      Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).
Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu fotograficznego
Konkurs fotograficzny „Tysiąc przygód z rodziną”
w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
 
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim
Dane autora fotografii
imię i nazwisko
 
adres
 
telefon
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych moich/mojego dziecka dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
 
……………….                                                                       ……………………………………………………….
        data                                                                                                       Podpis autora/rodzica

 

 

Powrót na górę