Menu

Ocena działalności MBP za 2015 r. dokonana przez WBP w Olsztynie

Poniżej publikujemy pismo z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie skierowane do Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w celu przekazania informacji o aktualnej ocenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Olsztyn, 30.08.2016 r.

 

AWR.0131.1.2016

 

 

 

Pan

Józef Blank

Burmistrz

Nowego Miasta Lubawskiego

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, działając zgodnie z ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), pełni nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Systematycznie analizujemy działalność bibliotek publicznych w regionie, uwzględniając dane statystyczne, sprawozdania oraz indywidualne konsultacje z kadrą zarządzającą bibliotek. Na podstawie wniosków z ww. analiz dokonujemy rocznej oceny stanu placówek i stopnia zaspokojenia potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców, wskazując na mocne strony instytucji oraz obszary do poprawy.

Kierujemy do Pana niniejsze pismo w celu przekazania informacji o aktualnej ocenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim w kontekście dokonanej przez nas analizy merytorycznej za rok 2015.

Z usług nowomiejskiej biblioteki w ubiegłym roku korzystało prawie 22% mieszkańców miasta. To doskonały wynik, większy od średniej wojewódzkiej o prawie 8 punktów procentowych. Ponadto biblioteka pozyskała w ciągu roku ponad 300 czytelników, tj. o 16% procent więcej niż w 2014 r. Pozostałe wyniki czytelnictwa uzyskują wartości również powyżej średniej wojewódzkiej. Warto podkreślić fakt, że placówka w minionym roku zarejestrowała prawie 1/3 odwiedzin więcej w stosunku do 2014 r.

Biblioteka jest bardzo aktywna w środowisku. Skupia wokół siebie stowarzyszenia, podejmuje wiele inicjatyw, aktywizując społeczność lokalną i stanowiąc prawdziwe „trzecie miejsce” dla mieszkańców miasta – miejsce, w którym chętnie przebywają w wolnym czasie. W 2015 r. biblioteka, aby usprawnić obsługę czytelników, zautomatyzowała system wypożyczeń. Do osiągnięcia wysokich wyników czytelnictwa w ubiegłym roku przyczyniły się zmiany wprowadzone w 2014 r., m.in. związane z poprawą infrastruktury i funkcjonalności biblioteki. W minionym roku biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej”, dzięki czemu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” przekazało jej czytak oraz 726 książek w wersji cyfrowej dla potrzeb osób z niesprawnościami wzroku.

Biblioteka w 2015 r. zakupiła 13 wol. na 100 mieszkańców – więcej o 5 w stosunku do średniej wojewódzkiej. Stały dopływ nowości wydawniczych jest niezbędnym elementem rozwoju biblioteki. Od ponad 10 lat organizatorów bibliotek publicznych wspiera w tym zakresie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizując zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W roku bieżącym zadanie to włączone zostało do uchwalonego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, którego celem jest m.in. budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Warunkiem powodzenia projektu jest wsparcie władz samorządowych, zapewniających niezbędny wkład własny do projektu. Pragniemy zauważyć, że w 2016 roku wprowadzone zostały istotne zmiany co do kształtowania wkładu własnego beneficjentów, a także wprowadzono zasadę corocznego wzrostu minimalnego wkładu własnego, który docelowo w latach 2016-2020 wzrośnie od 30 do 40%, osiągając poziom 50% w gminach najuboższych i 80% w gminach najbogatszych. Ze względu na powyższe zmiany prosimy o zwrócenie uwagi, aby planowana w kolejnych latach dotacja podmiotowa dla MBP w Nowym Mieście Lubawskim umożliwiała jej udział w priorytecie i korzystanie ze środków programu, a w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy były przewidziane niezbędne do tego środki.

Gratulujemy tak aktywnej placówki bibliotecznej i mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje okażą się przydatne do dalszego jej rozwoju. Wspieranie bibliotek publicznych jest inwestycją w mieszkańców gminy. Wpływa nie tylko na edukację i kształtowanie świadomego czytelnika, lecz także przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności – pozwala zaspokajać jej potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz zapewnia dostęp do informacji i wiedzy. Ten aspekt Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich uznała za jedno z zadań priorytetowych, przyczyniających się do marginalizacji zjawiska wykluczenia zarówno informacyjnego, jak i społecznego.

 

 

Powrót na górę